پایگاه اطلاعات بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
» بیماری های ذرت Maize diseases: :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» لکه قهوه ای یونجه Alfalfa common leaf spot :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» لکه آجری یونجه و لکه سیاه شبدر :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» سفیدک سطحی گلرنگ :: ۱۳٩٠/٧/۳
» زنگ گلرنگ Safflower rust :: ۱۳٩٠/٧/۳
» بیماری مرگ گیاهچه گلرنگ :: ۱۳٩٠/٧/۳
» پوسیدگی مغزی ریشه چغندر :: ۱۳٩٠/٦/٩
» بیماری آنتراکنوز غلات Graminicola anthracnose :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» پوسیدگی باکتریائی ساقه maize bacterial stalk rot :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» تعدادی از مهمترین بیماری های زراعی :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» بیماری برق زد گی نخود سفید chic-pea Ascochyta blight :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» پژمردگی فوزاریومی پنبه :: ۱۳٩٠/۳/٢٠
» سفیدک داخلی آفتابگردان Sunflower Downy Mildew :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
» POWERPOINT های بیماریهای مهم گیاهان زراعی :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
» بیماری لکه سیاه یا سوختگی کلزا :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
» بیماریهای ویروسی غلات :: ۱۳٩٠/۳/۱٤
» زنگ آفتابگردان sunflower rust :: ۱۳٩٠/۳/۱٢
» لکه موجی آفتابگردان sunflower target spot :: ۱۳٩٠/۳/۱٢
» بیماری سیاهک نیشکر :: ۱۳٩٠/۳/۱٢
» ویروس زردی چغندر قند Beet yellow virus :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» بیماری پوسیدگی سفید طوقه بادام زمینی :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» ارگوت غلات یا ناخنک غلات :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» پوسیدگی خوشه ذرت :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» بیماری پژمردگی و رتیسیلومی پنبه :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» بیماری پوسیدگی غوزه وتار پنبه :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» بلایت باکتریایی قوزه پنبه :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» بیماری فیلودی کنجد :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» بیماری ریزومونیای چغندر قند :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» لکه گرد برگ چغندر Beet Cercospora leaf spot :: ۱۳٩٠/۳/۳
» سفیدک داخلی چغندر Downy mildew on suger beet :: ۱۳٩٠/۳/۳
» بیماری کوتولکی زبر ذرت :: ۱۳٩٠/۳/۳
» بیماری باکتریایی لکه نواری برنج :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» بیماری ویروسی کوتولگی گال سیاه برنج :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» نماتد برگی برنج :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» بیماری باکتریایی بلایت برگ برنج :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» بیماری ویروسی تونگروی برنج Rice tungro virus :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» ویروس موزائیک مخطط گندم Wheat Streak Mosaik virus :: ۱۳٩٠/٢/٢٢
» ویروس کوتولگی زرد جو:BARLEY YELLOW DWARF VIRUS :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» بیماری کوتولگی زرد جو {انتقال توسط ناقل حشره ای} :: ۱۳٩٠/٢/۱۳
» بیماری سیاهک دروغی (سیاهک سبز) برنج :: ۱۳٩٠/٢/۱٢
» لکه موجی ناشی از (Early Blight Alternaria) :: ۱۳٩٠/٢/٥
» سوختگی آلترناریائی کلزا :: ۱۳٩٠/٢/٥
» بیماری اسکلروتینیایی کلزا (پوسیدگی سفید کلزا )Sclerotinia rot :: ۱۳٩٠/٢/٥
» بیماری ساق سیاه کلزا Stem cankerیا blackleg :: ۱۳٩٠/٢/٥
» بیماری سیاهک سخت جو (جلسه پنجم) Barley covered smut :: ۱۳٩٠/٢/٢
» سفیدک کرکی غلات (جلسه پنجم)Cereal downy mildew :: ۱۳٩٠/٢/٢
» بیماری سفیدک سطحی گندم Powdery Mildew :: ۱۳٩٠/٢/٢
» بیماری ارگوت غلات Ergot (جلسه پنجم) :: ۱۳٩٠/٢/٢
» موارد امتحانی و منابع آزمون کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» بیماری لکه چشمی غلات و گندم (جلسه پنجم) :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» دانلود سوالات کنکور سراسری ارشد بیماری شناسی سال 89 :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» بیماری سیاهک برگی گندم (جلسه سوم) :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» سیاهک هندی گندم (سیاهک ناقص) جلسه سوم :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» بیماری سیاهک پنهان پاکوتاه گندم :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» بیماری پاخوره گندم Take- all (جلسه چهارم) :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» نماتد گال گندم Angunia tritici (جلسه چهارم) :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» بیماری سپتوریوز گندم یا بلاچ برگی گندم (جلسه چهارم) :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» بیماری سیاهک آشکار گندم و جو Loose smut :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» بیماری سیاهک پنهان گندم :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٦
» پاخوره گندم Gaeumannomyces graminis :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» بیماری فوزاریوم سنبله گندم (Fusarium Head Blight) :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» زنگ قهوه ای گندم :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» فوزاریوم سنبله گندم (Fusarium Head Blight) :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» بیماری سفیدک پودری غلات Cereal powdery mildew :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» Study on the Status of Three Grapevine Viruses in North-Eastern Vineyards of Ira :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» چرخه بیماری زنگ سیاه wheat black stem rust cycle :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» زنگ سیاه ساقه گندم wheat black stem rust :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» بیماری زنگ برگی (قهوه‌ای) گندم wheat leaf rust :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» بیماری زنگ نواری یا زنگ زرد گندم Wheat strip rust :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» دانلود کتاب بیماری شناسی گیاهی جورج اگریوس :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
» تاریخچه بیماری های گیاهی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
[ ] [ ] [ مدیر ]
درباره وبلاگ

با سلام این وبلاگ به منظور کمک به یادگیری هرچه بیشتر دانشجویان و علاقه مندان به رشته بیماری شناسی گیاهی ایجاد شده و اکثر مقالات موجود توسط دانشجویان رشته گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول گردآوری شده اند.
امکانات وب