بیماری اسکلروتینیایی کلزا (پوسیدگی سفید کلزا )Sclerotinia rot

 علایم بیماری

علایم بیماری معمولا بعد از شروع گلدهی ظاهر می گردد . هر چند ممکن است علایم در تمام اندامهای هوایی مشاهده گردد .اما در شرایط طبیعی بیشتر روی ساقه دیده می شود . در این بیماری از دانه های سخت و سیاه رنگی ( سختینه ) که از سالهای قبل در مزارع مانده است زائده های فنجانی شکل ( آپوتسیوم ) ایجاد می شود . از این زائده های فنجانی ذرات خیلی ریزی ( اسپورها ) ایجاد     می شود که در ابتدا به گلبرگهای کلزا حمله کرده و انها را آلوده می نماید سپس وارد ساقه شده و در محل آلودگی ، ساقه در اثر فعالیت قارچ پوسیده ، سفید رنگ شده و می شکند و دانه های سیاه رنگ سختی در داخل آن تولید می شود . بوته های آلوده کلزا دارای دانه های کم ، لاغر و رنگ پریده می باشند .

 

 روشهای مبارزه و کنترل بیماری

1 . خارج کردن بقایای گیاه بعد از برداشت و سوزاندن آنها در خارج از مزرعه

2.شخم عمیق بعد از برداشت

3. غرقاب کردن اراضی حداقل به مدت 10 روز

4. تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان مانند گندم ، جو ، ذرت

5 . کاشت بذور سالم و عاری از آلودگی

6 . کنترل علفهای هرز میزبان عامل بیماری

7 . ضد عفونی بذر

8 . سمپاشی اندامهای هوایی کلزا

با توجه به اینکه فعالیت بیماری همزمان با شروع گلدهی می باشد بنابراین بهترین زمان مبارزه، همزمان با ظهور اولین گلبرگها است که در منطقه پارس آباد و بیله سوار در استان اردبیل ، تقریبا اوایل اسفند ماه می باشد . که برای سمپاشی می توان از سموم قارچ کش نظیر فولیکور استفاده کرد .  

 

پوسیدگی و شکستن ساقه در محل آلودگی

 

 

/ 0 نظر / 177 بازدید