بیماری سیاهک نیشکر

«علائم و نشانه های بیماری »

1-ظهور علائم سیاهک روی انتهای گیاه

2- کم رشدی نی ها یا رشد بطئی نی ها

3- کاهش فاصله میانگره ها

4- باریک شدن ساقه ها

5- بندهای بالایی اغلب عاری از جوانه می شوند

6-گاهی ساقه های آلوده خشن و خشک و شکننده نیز می گردند

7- شلاقی شدن ساقه و بخش انتهای نی و سیاه رنگ شدن و پیچیدگی این بخش

قسمت شلاق مانند:

در ابتدا از پوسته نازک و نیمه شفافی احاطه شده ولی به زودی و پس از کامل شدن اسپورهای قارچ این پوسته از بین رفته و گرد سیاه رنگی که همان توده کلامیدسپورهای قارچ عامل بیماری است آزاد می گردند .

رشد بافت گیاهی تمایز نیافته به سمت خارج بافت ساقه ، بین بافت های ظاهراً سالم و منطقه ای که نشانه سیاهک ندارد – این گال ها در این مناطق به گره ها محدود شده اند – گال ها در محل طوقه ، مریستم و یا در محل زخم غلاف برگ می توانند وجود داشته باشند. – گال ها گاهی اوقات به طور تصادفی در بین گره های بالایی ساقه نزدیک به محل سیاهک زده ظهور می کنند .  

عامل بیماری      

  قارچ : Ustilago scitaminea

زیست شناسی

تولید تعداد زیادی اسپور مقاوم (تلیوسپور) در اندام های شلاق مانند می کند که پس از پخش شدن به روی سایر بوته ها و یا در خاک می ریزند .

-این اسپورها با فراهم شدن رطوبت جوانه زده و تولید اسپورهای ثانویه بیشتری می کنند و یا با تشکیل ریسه به بافت گیاه نفوذ می کنند -این قارچ انگل بافت فعال و  در حال رشد گیاه است

از طریق زیر فلس های جوانه ها وارد بافت ساقه های جوان و یا قلمه ها می گرددو با رشد جوانه ، قارچ نیز در بافت آن رشد می کند و بدین ترتیب بافت مریستمی را تحریک به تشکیل اندام شلاق مانند و سپس تولید نسل جدیدی از اسپور های مقاوم می کند .

-مهمترین روش ورود قارچ به مزارع و مناطق جدید قلمه های آلوده است اما طی بررسی   های انجام شده بذر و آب آبیاری هم می تواند از عوامل پراکنش و انتقال باشند .

« مبارزه و پیشگیری »

1-      ضدعفونی کردن قلمه ها پیش از کاشت

2-      ریشه کن کردن و سوزانیدن بوته های آلوده

3-      تناوب زراعی

4-      انتخاب قلمه های سالم

5-      انتخاب رقم مقاوم

6-      مهار بیماریی بکمک سوسک Phalacrus immarginatus در هند مشاهده شده .

منابع            

www .dpi. Nsw. gou .au.com
  www . agric .wa. gov .au.cm

  www.Bulletin. Ipm. Illinois. edu.com

 

/ 0 نظر / 159 بازدید