بیماری لکه سیاه یا سوختگی کلزا

 

علائم بیماری:
    علائم بیماری با تشکیل لکه هادر روی برگها،شاقه و غلافها مشخص می گردد.در شرایط مزرعه نخست، برگهای پایینی و بعد برگهای دیگر آلوده می شوند.

لکه های ناشی از A.raphani دارای هاله ی مشخص زرد در اطراف لکه ها است.اما این خصوصیات تا حدی تحت تاُثیر شرایط محیطی میزبان تغییر میکند.بخصوص بستگی به رطوبت دارد که اسپورزائی قارچ در روی لکه ها را تقویت میکند.

در کشورهایی که آب و هوای معتدل دارند، آلودگی گیاهچه ممکن است بصورت لکه های سیاه در روی کوتیلدونها و هیپوکوتیل دیده شود. طبق مطالعات مشخص شده است که A.brassicae داقل تولید سه ترکیب مختلف می کند که دوتای آنها باعث کاهش رشد و سومی باعث افزایش رشدگیاه می گردد.

 

کنترل شیمیایی:

3 تا 4 بار سمپاشی با قارچکشهای دی تیوکاربامات نظیر مانکوزب یا زینب با دز 0/2 % برای کنترل بیماری مؤثر است.قارچکشهای مسی نظیر اکسی کلرورمس برای گیاه نیز سمی می باشد.با توجه به اینکه آلودگی روی غلافها ظاهر می گردد، یکی از مهمترین نکات در کنترل آلترناریا، دقت در زمان مصرف قارچکش میباشد. زمان مصرف بایستی طوری تنظیم گردد که از خسارت بیماری روی غلافها جلوگیری شود.

کنترل زراعی:

بذور چروکیده و تغییر رنگ یافته باید حذف گردد. برای کاشت بایستی بذوری ترجیح داده شود که قدرت جوانه زنی آنها بیش از 90% باشد. از آنجا که قارچ در انبار در 35 درجه سانتی گراد  از بین می رود، لذا نگهداری بذر حداقل بمدت 6-5 ماه در 35 درجه سانتی گراد قبل از کاشت توصیه می شود.این امر بخصوص در مناطق معتدل حائز اهمیت است. تاریخ کاشت فاکتور مهم در توصعه ی بیماری است.


منبع

 

http://shabnamak.mihanblog.com

/ 0 نظر / 35 بازدید