موارد امتحانی و منابع آزمون کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

٢-گیاهشناسی(سیستماتیک،آناتومی،فیزیولوژی:
جزوه گیاهشناسی۱ دانشگاه آزاد اسلامی
جزوه گیاهشناسی۲ دانشگاه آزاد اسلامی

3-قارچ شناسی:
جزوه قارج شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

4-بیماریهای گیاهی(بیماریهای قارچی،بیماریهای ویروسی،بیماریهای باکتریایی،نماتدهای انگل گیاهی،بیماریهای فیزیولوژیک و انگلهای گلدار):
جزوه نماتدهای انگل گیاهی
جزوه بیماریهای قارچی
جزوه بیماریهای ویروسی و باکتریایی
جزوه بیماریهای فیزیولوژی
جزوه انگلهای گلدار

5-اصول مبارزه و سم شناسی در بیماریهای گیاهی:
جزوه اصول مبارزه در بیماریهای گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی
جزوه سم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

منابع ارشد دولتی

زبان:

برای زبان عمومی نمی توان جزوه خاصی را معرفی کرد و بستگی به سطح زبان شخص دارد .ولی کتاب معروف 504 کتاب مفیدی در این زمینه می باشد و ............
برای گرامر کتاب عباس فرزام و احمد مدیری مناسب می باشد .
برای زبان تخصصی هم هر کتاب و مطلب مربوط به گیاهپزشکی می تواند مناسب باشد ولی کتاب و جزوات زیر هم میتوانند موثر باشند :

*** کتاب فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی (جلد دوم : بیماری شناسی گیاهی) ، دکتر ایزد پناه ، بنی هاشمی ، ارشاد ، شریفی تهرانی
*** کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان گیاهپزشکی (محرابی،عبادی،طالبی)
*** Glossary کتاب Plant pathology, اگریوس...
*****سه صفحه اول هر فصل اگریوس
***** جزوه لغات بیماریشناسی جمع آوری شده از کنکورهای قبلی...


گیاهشناسی :

***** کتاب سیستماتیک گیاهی – دکتر صداقت حور ، انتشارات دیباگران {این کتاب طبق جزوه سیستماتیک گیاهی تهران( دکتر وزوایی) است}
***** جزوه آناتومی گیاهی (تهران – ابوریحان )-دکتر حریری...
***** جزوه فیزیولوژی گیاهی شیراز - دکتر معینی ...
*** جزوه گیاهشناسی 1{جزوه کلاسی دانشگاه خودتان کفایت میکند}
** کتاب گیاهشناسی پایه(دو جلدی)- دکتر احمد قهرمان – انتشارات دانشگاه تهران
** جزوه گیاه1 تهران-دکتر وزوایی


قارچ شناسی:

***** جزوه قارچ شناسی ارومیه –دکتر قوستا...
***** جزوه قارچ شناسی ارومیه –دکتر قوستا...
***** کتاب اصول قارچ شناسی الکسو پولوس (ترجمه دکتر صارمی ، پیغامی ، پژوهنده ), انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
**** جزوه قارچ شناسی اصفهان ...
** جزوه قارچ شناسی اهواز
*** کتاب قارچ شناسی تکمیلی-دکتر پیغامی
*** کتاب قارچ شناسی مقدماتی(مخصوص دوره های کارشناسی)-دکتر اشکان


بیماری شناسی مقدماتی:

***** جزوه بیماری مقدماتی شیراز – دکتر تقوی...
**** جزوه بیماری مقدماتی تهران – دکتر زاد...
**** کتاب سه جلدی بیماریهای گیاهی- اگریوس

بیماریهای زراعی:

***** جزوه بیماریهای زراعی شیراز – دکتر بنی هاشمی و دکتر بهجت نیا...
***** جزوه بیماریهای زراعی شیراز – دکتر بنی هاشمی و دکتر ایزد پناه...


بیماریهای درختان میوه:

***** جزوه بیماریهای درختان میوه شیراز – دکتر بنی هاشمی و دکتر افشاریفر...
**** جزوه بیماریهای درختان میوه شیراز(قسمت بیماریهای ویروسی)-دکتر ایزدپناه ...
*** جزوه بیماریهای درختان میوه تهران – دکتر زاد ...
*** جزوه بیماریهای درختان میوه اهواز


بیماریهای فیزیولوژیک:

***** جزوه بیماریهای فیزیولوژیک شیراز – دکتر بنی هاشمی ...

بیماریهای صیفی ، سبزی ، جالیزی :

*** جزوه شیراز – دکتر افشاریفر...
** جزوه تهران – دکتر اخوت ...
** جزوه تبریز ...
** کتاب بیماری صیفی و جالیز- دکتر اعتباریان


ویروس- پروکاریوت:

***** جزوه ویروس- پروکاریوت شیراز – دکتر تقوی و دکتر بهجت نیا ...
**** جزوه ویروس- پروکاریوت ساری – دکتر رحیمیان


نماتد شناسی:

***** جزوه نماتد شناسی شیراز – دکتر کارگر ...
**** جزوه نماتد شناسی دانشگاه آزاد شیراز – دکتر صاحبانی ...
*** جزوه نماتد شناسی تبریز- دکتر نیکنام...سم شناسی:

***** جزوه سم شناسی اصفهان- دکتر شریف نبی ...
**** جزوه سم شناسی تبریز ...
**** کتاب اصول سم شناسی کشاورزی- دکتر رخشانی و عبدالحسنی
**جزوه سم شناسی تهران


اصول مبارزه با بیماریهای گیاهی:


***** کتاب اصول مبارزه با بیماریهای گیاهی – دکتر آهون منش - انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
*** جزوه اصول مبارزه تهران – دکتر شریفی تهرانی ...
** جزوه اصول مبارزه اهواز ...

/ 1 نظر / 783 بازدید
maryan

salam khaste nabashi mamnoon baraye etelateton.