بیماری باکتریایی بلایت برگ برنج

علائم بیماری

 

ابتدا  بروز در مرحله خوشه دهی برنج

 

بیماری غالبا به صورت لکه های آب سوخته و نواری شکل در برگ
لکه های نواری ابتدا درحاشیه پهنک ظاهر شده
انتشار و پیشرفت بیماری در تمام سطح برگ ودر نهایت سفید شدن برگ
مشاهده شدن ترشحات شیری باکتری روی لکه یا زخم های تازه برگ در اوایل صبح
انتقال آلودگی از طریق زخمها در موقع نشاء


 

تشخیص سیستمیک بودن بیماری :

  خارج شدن ترشحات سفید مایل به زرد باکتری از نقطه بریده شده ساقه 

عامل بیماری

 

باکتری ؛

Xanthomonasoryzae  pv.oryzae

 

عامل بیماری زمستان را میتواند در خاک یا روی بذر سپری کند
بقایای آلوده گیاه و علف های هرز در تکمیل چرخه بیماری نقش دارد

http://www.eppo.org/QUARANTINE/bacteria/Xanthomonas_oryzae/XANTOR_01.jpg

انتشار باکتری از طریق آب باران، آبیاری، زخم و روزنه های آبی
کنترل
کشت ارقام مقاوم
اصلاح نباتات
تیمار بذر با آب داغ
ضدعفونی بذر با پودر سفید کننده
عدم استفاده بیش از حد کودهای ازته

/ 0 نظر / 109 بازدید