ویروس موزائیک مخطط گندم Wheat Streak Mosaik virus

عامل بیماری:

عامل بیماری ویروس رشته ای از گروه Potyvrirus است که انتقال آن از طریق مکانیکی امکان دارد و از گندم به گندم واز جو به گندم وبرعکس صورت می گیرد. ولی در طبیعت انتقال آن توسطکنه از خانواده  Eriophyidae است.

 http://bulletin.ipm.illinois.edu/photos/wsmv_donnelly.jpg

کنترل بیماری:
1- بهترین روش تناوب عاری از گرامینه است .

2.باید بعد از برداشت گندم و جو علفهای هرز را ازبین برد .

3.تنظیم تاریخ کاشت که بهتر است زودتر کاشت شود.

/ 0 نظر / 218 بازدید