زنگ گلرنگ Safflower rust

بنابراین، پیکنیوم وایسیوم خود را روی هیپوکوتیل گیاهچه تشکیل داده که علائم بصورت شانکرمی باشد و از آن برروی کوتیلدونها رفته و تولید یوریدیوسپور می کند. یوریدیوسپور روی برگ تشکیل چرخه های ثانویه می دهد و مرتباً یوریدیوسپور های جدید تولید کرده و آلودگیهای جدید ایجاد می نماید. این قارچ یک میزبانه بوده و تمام مراحل خود را روی گلرنگ تکمیل می نماید. اگر آلودگی قبل ازگل صورت گیرد روی کمیت و کیفیت روغن تاًثیرگذاشته و محصول را تا 50 درصد کاهش می دهد ولی اگرآلودگی بعد ازگل باشد خسارت چندانی نمی زند.

مبارزه:

1- تناوب.

2- کاشت گلرنگ دور از منابع آلودگی (گلرنگهای وحشی).

3- استفاده از بذر سالم.

4- شخم پس از برداشت(کاهش تولید بازیدیوسپور)

5- پس از مشخص شدن نژاد قارچ ارقام مقاوم استفاده شود.

6- سایپروکونازول(آلتو) SL 10% نیم لیتر در هکتار

7- پروپیکونازول(تیلت) EC 25% نیم لیتر درهکتار

/ 0 نظر / 33 بازدید