بیماری سیاهک سخت جو (جلسه پنجم) Barley covered smut

عامل بیماری:
قارچ Ustilago hordei عامل بیماری می‌باشد و فرق آن با سیاهک آشکار جو این است که سطح تلیوسپورها در زیر میکروسکوپ صاف به نظر می‌رسد.
این اسپورها به آسانی در آب جوانه زده تولید بازیدیوم و بازیدسپور می‌کند.
زیست شناسی :
تلیوسپور‌ها در موقع خرمن کوبی در سطح خاک و بذر سالم قرار می‌گیرند و تا موقع کشت بذر به حالت استراحت باقی‌ می‌مانند، در موقع جوانه زدن بذر جوانه‌زده تولیدی بازدیدیسپور می‌نمایند.
هیف‌های یک هسته ای که از بازیدسپور حاصل شده‌اند با هم ترکیب می‌شوند و به داخل گیاهچه نفوذ می‌کنند و سپس به منطقه انتهایی آن می‌رسند و تاموقع تشکیل خوشه به صورت غیر فعال باقی می‌مانند.
کنترل
بهترین راه ضد عفونی بذر قبل از کشت با سموم مثل آرازان (دی‌تیوکارباماتها)و( پنتا کلرونیتروبنزن)(PCNB )
استفاده از کربوکسین(ویتاواکس) و توپسین هم توصیه می‌شود.

/ 0 نظر / 186 بازدید