پژمردگی فوزاریومی پنبه

 

علائم بیماری:

 

برگهای گیاهان جوان زرد شده و دچار پژمردگی میشوند و بر اثر ریزش برگها شاخه ها لخت می شوندگاهی هم نیز مانند مرگ گیاهچه گیاه جوان می افتد.

 

بطور کلی فوزاریوم در گیاه جوان و گیاهچه تولید پژمردگی آوندی نمیکند بلکه اغلب در سنین بالای گیاه بخصوص درهنگام گلدهی که حالت فشار و تنش ناگهانی برگیاه وارد می شود(حالت فیزیولوژیکی است)رایج می باشد.

 

مقایسه بین فوزاریوم و ورتیسیلیوم:

 

برخلاف پژمردگیورتیسیلیومیکه در پنبه علائم زردی تولید نمی کند یا کمتر است.در اثرفوزاریوم زردی زیاد است و بخصوص حاشیه برگها حالت پژمردگی به خود می گیرد بعد به تمام برگ میرسداما احتمالا ریزش برگ ظاهر خواهد شد.

 

اما برخلاف ورتیسیلیوم علامت v شکل نخواهد شد.کم رشدی(stunt)و کوتولگی(dwarf) هم گاهی مشاهده می شود.

 

قهوه ای شدن آوند چوبی محدود است و حالت حلقوی دارد ولی ورتیسیلیوم به مغز ساقه هم میرسد و حالت تو پر دارد.

 

عامل بیماری:

 

قارچ                                                        Fusariumoxysporum f.spvasinfectum 


 

بهترین و آسانترین راه جداسازی.کشت مغز ساقه و آوند چوبی آلوده ی اطراف آن است.

فوزاریوم یک بیماری اپیدمیک نیست و بتدریج آلوده می کند . F.oxysporumگرمادوست است.

 

عامل بیماری 5 نژاد فیزیولوژیک دارد که هرکدام به یک گونه ی خاص از پنبه حمله می کند.

در ایران رقم Acala بیشتر کاشت می شود که هم به سویه(نژاد)1 و هم 2 حساس است

 اما به بقیه سویه ها مقاوم است و اینکه مشخص شود که کدام سویه عامل بیماری است

 از دو گیاه توتون و سویا بعنوان گیاه محک استفاده میشود.

سویه ی 1 در خاکهای شنی و اسیدی که نماتد گره ی ریشه وجود دارد خسارت زیادی می زند.

سویه ی2 در خاکهای رسی و کمی قلیایی که نماتد مولد گره ی ریشه در تشدید بیماری اثری ندارد مهم می باشند.

 

مدیریت بیماری(کنترل):

 

بیماری فوزاریومی یک بیماری خاکزی است.پس مدیریت بیماریهای ناشی از فوزاریوم مشکل است

که نیازمند شناخت گونه.پراکنش و نحوه ی بقای عامل بیماری و اپیدمیولوژی عامل بیماری است.

 

استفاده بهینه از کودهای شیمیایی مناسب.رعایت تناوب زراعی.کاهش فاصله آبیاری.جلوگیری از تنشهای آبی و بهداشت زراعی مؤثرند.

 

عامل بیماری بصورت کلامیدوسپور در بافت گیاه پایدار میماند.

همانطور که اسکلروت در ورتیسیلیوم در بافت گیاه تشکیل میشود

کلامیدوسپورها هم درون  بافت گیاه وجود دارند وتا وقتی که بافت گیاه از بین نرودکلامیدوسپورها رها نمیشوند و به بقا ادامه میدهند.

حتی آنتاگونوسیتهای خاک هم نمیتوانند آنها را از بین ببرند اما در اثر تناوب زراعی این عمل انجام میشود.

 

üفوزاریوم یک قارچ اختصاصی است که در اثر تناوب زراعی

کلامیدوسپورها غیر فعال میشوندو میمیرند یا جمعیت آنها کم خواهد شد.

üکاشت ارقام مقاوم در کنترل بیماری مؤثر است.
üآیش و تناوب با غلات(که میزبان قارچ نیستند)باعث میشود بعد از 2 تا 3 سال تناوب

 کلامیدوسپورها از بافت گیاهی رها شوند و بیرون بریزند و به حد قابل تحملی برسند.اما جمعیت آنها هرگز تمام شدنی نیست.

 

üمبارزه با نماتد مولد گره ریشه با استفاده از نماتدکش های فنامیفوس یا استفاده از ارقام مقاومبه نماتد مولد گره ی ریشهبرای جلوگیری از خسارت شدید توسط فوزاریوم نیز مؤثر می باشند.

منابع:

  بیماریهای گیاهان زراعی ایران                                             دکتر شریف نبی

 

مجله  کشاورزی                                                                               www.cjb.com

 

/ 0 نظر / 136 بازدید