بیماری ساق سیاه کلزا Stem cankerیا blackleg

علائم بیماری:

  عامل این بیماری به برگها,  ساقه ها و غلاف حمله می کند و باعث زخمی شدن ساقه وکمر بر شدن می شود.جوانه گیاه ممکن است که ندرتا"بمیرد و در نتیجه علائم ممکن هست که با مرگ گیاهچه اشتباه شود. الودگی قبل از مرحله 6 برگه شدن باعث بیشترین فقدان محصول می شود.

      دو نوع blackleg می تواند روی کلزا اثر بگذارد:

      Virulent & Avirulent

   strain mild (Leptosphaera biglobosa) که معمولا"در مزارع کلزا در خاموشی پیدا می شود. این پاتوژن ضعیف باعث سرطانی شدن سطحی ساقه دیررس در فصل می شود,امااثری روی محصول نمی گذارد.

   strain virulent(Leptosphaera maculensکه می تواند روی جوانه زنی کلزااز وسط به بلوغ اثر بگذارد.به هر حال مرحله گیاهچه(seedling) مستعد ترین مرحله است.

 

 

لکه برگی: ساق سیاه زخم های زرد کمرنگ خاکستری خرمایی و تقریبا"مدوری را روی برگ هایی که عاقبت خالدارمی شوند با نقطه های سیاه کوچک ایجاد می کند.(پیکنیدیوم یا ساختار تولید اسپور قارچی).

   mild strain فقط برگهای خشک شده و پیر را حمله می کند . در حالی که virulent strain می تواند برگهای جوان و کوتیلدون ها را مورد حمله قرار دهد .

      وجود  لکه های برگی ساق سیاه در اوایل فصل نشانه خوبی است که  ساق سیاه در ارتباط باvirulent strain  هست.

 

 

 

 

      شانکر ساقه : زخمهای سفید مایل به خاکستری یا قهوه ای تیره, اغلب با لبه تیره هستند.

   سرانجام نقطه های سیاه (پیکنیدها)در روی زخم ها تشکیل می شوند.تحت شرایط رطوبت نسبی بالا توده ای از اسپور های بیرون افتاده از پیکنیدیوم سوراخ می کنند.

      شانکر ساقه در اوایل فصل تشکیل می شود که ممکن است باعث احاطه شدن ساقه, رسیدن زودرس,lodging , و مرگ گیاه شود.

   virulent strain ساق سیاه به طور ضعیفی همچنین باعث زخم ساقه نیز می شود, اما این به طور سطحی ایجاد می شود.زخم غیر کمری که در اواخر فصل اتفاق می افتدو تاثیری روی محصول ندارد.

 

 

      زخم غلاف: زخم غلاف ساق سیاه کمتر واضح است از زخم برگ یا ساقه .

      انها همچنین با پیکنید های سیاه خالدار می شوند.

       غلاف ها ممکن هست که خرد شوند قبل از برداشت.

      الودگی غلاف در اثر الودگی دانه است.

      زمستان گذرانی: قارچ ساق سیاه زمستان در روی کاه بن کلزای الوده شده می گذراند.

      بیشتر تکه هایی از ساقه می تواند تا 4 سال اشغال شوند یا  بیشتردر طول یک فصل خشک جدی از پا دراید .

      کاه بن مورد هجوم ساق سیاه  می تواند تولید اسپور(اسکوسپور) ادامه پیدا بکند تا کاه بن تجزیه شود.

      در چمنزارهای کانادا, تولیدات پیک اسکوسپورها مشاهده شد که 2 سال بعد از الودگی اتفاق می افتد.

   اسپور های مسافت های طولانی: اسکوسپورها از محصولات الوده شده در طول فصل رشد ازاد می شوند.اسپورها می توانند به وسیله جریانات هوا به مسافت های دور حمل شوند.اما بیشتر اینها نشست می کنند در1-2km مزرعه ای که از انجا سر زده بودند.اسپور هایی که روی گیاه کلزا یا علف های هرز حساس می نشینند ممکن است که الودگی جدیدی را ایجاد کنند.

   اسپور های مسافت های کوتاه: گیاهانی که الوده می شوند با ساق سیاه علاوه بر اینکه اسپور  ها روی برگها, ساقه ها و غلاف ها در هزاران پیکنید های به اندازه سر سوزن و سیاه تولید می شوند.

 

   پیشگیریاین اسپورهای ثانویه در مسافت های کوتاه در یک مزرعه, عمدتا"به وسیله برخورد قطرات باران منتشر می شوند, باعث الودگی بیشتری روی گیاهان نزدیک می شوند.

      زخم ناشی از تگرگ ممکن هست که الودگی برگها را افزایش دهد.

   الودگی بذر: مسافت طولانی که بیماری منتشر می شود میان حرکت الودگی بذر اتفاق می افتد. وقتی بذر الوده به ساقه سیاه کاشته می شود, گیاهچه که ظاهر می شود ممکن است که کوتیلدون برگ یا ساقه الودگی داشته باشد. هر گیاهچه الوده اسپورهایی تولید می کنند که در نتیجه به گیاهان اطراف منتشر می شود.یک دانه کامل با سطح کم الودگی به اسانی می تواند الودگی را در سرتاسر مزارع به طور کامل نتیجه دهد.

 

 

   ازمایش بذر ساق سیاه: برای مراقبت کردن از هجوم وایرولنت ساق سیاه به زمین شما بایدبذری که تست شده برای ساق سیاه را خریداری بکنیم..یک گواهینامه ازمایشگاهی برای همه بذر ها یی که تست می شود برای وایرولنت ساق سیاه و برای منفی بودن به بیماری را نشان می دهد.                                                        

   ضدعفونی بذر: همه بذر ها باید با قارچ کش های ذیل پوشاننده بذردر نسبت های پیشنهاد شده ضد عفونی شوند : Foundation Lite, Gaucho CS FL, Helix, Helix XTra,, or Vitavax RS

      ضدعفونی بذربذر زاد بودن ساق سیاه را کاهش می دهد.

      همچنین مراقبت  را برای مسایل دیگر  مثل بلایت گیاهچه و سوسک کک فراهم می کند.

      .ضد عفونی بذر کلزا را که در زمین هایی که  الوده به ساق سیاه کاشته شده محافظت نمی کند.

      کنترل

      تناوب زراعی : حداقل 3 سال تناوب در مزارع کلزا

      از گیاهان غیر میزبان مانند غلات , چمن , یونجه,  شبدر و حبوبات بکارید.

 

      کنترل علف های هرز: کنترل کلزای والنتر وعلف های هرز خانواده خردل در طول تناوب محصول

 

      والنتر ها و علف های میزبان بیماری را در مزرعه از سالی به سال دیگر حفظ خواهند کرد.

   کنترل علف های هرز در سال های بدون کلزا به شکستن سیکل بیماری کمک خواهد کرد.علف های هرزی که نشان می دهند که ساق سیاه را نگه میدارند شامل خردل وحشی

      (Sinapsis arvensis), stinkweed (Thlaspi arvense), flixweed (Descurainia sophia),

      shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris), and tumbling mustard (Sisymbrium altissimum)

      کشت ارقام مقاوم: گیاه کلزا مقاوم به ساق سیاه را کشت کنید. تعداد زیادی از B .napus

      ( ارژانتینی   ) کشت هایی با سطح مناسب به بالاکه مقاوم اند اگر چه هیچکدام کاملا"ایمن نیستند.            

      اما تقریبا" همه نژاد های لهستانی حساس به ساقه سیاه هستند

 

شیمیایی

      :  قارچ کش هایی که شاخ وبرگ پاش هستند.

      Tilt (propiconazole), Quadris (azoxystrobin) and Bumper 418EC (propiconazole)

      برای کنترل ساق سیاه در طول تقریبا"مراحل رشدی (2-6 برگی) پیشنهاد می شود.

      از دستورالعمل های برچسب پیروی کنید.

      این قارچ کش ها باعث کاهش سطح بیماری می شوند اگر در فصل خیلی زود عمل بکنند

      مقدار مورد استعمال باید وزن شود بر خلاف افزایش پتانسیل در محصول وقیمت های رایج در کلزا

      کنترل تلفیقی: یک روش تلفیقی برای کنترل ساق سیاه موثر ترین هست.

    تناوب زراعی موثرنخواهد بود اگر والنتر ها و  علف هرز اجازه نمایش داشته باشند.وایرته های مقاوم فایده نخواهند داشت اگر سیکل بتواند کوتاه شود.قارچ کش ها به تنهایی نزدیک به موفقیت نخواهند شد. پیروی کردن از کنترل پیشنهاد شده  ساق سیاه  ممکن هست همچنین به کنترل دیگرمحصولات کمک کند. مثل

      sclerotinia stem rot and alternaria pod spot.

/ 0 نظر / 125 بازدید