نماتد برگی برنج

علائم بیماری

 

سفید شدن و پیچیدگی نوک برگ ها و سرانجام قهوه ای شدن و پاره شدن برگ
کاهش طول خوشه

 

به تعویق افتادن خروج خوشه
کاهش تعداد دانه
بد شکلی دانه
تولید پنجه از گره های فوقانی
عامل بیماری

    نماتد ؛

Aphelenchoidesbesseyi


این نماتد بذر زاد بوده
انتشار توسط بذر آلوده
نماتد های نر و ماده کرمی شکل ، بلند و باریک
زندگی نماتد  تا 3 سال در محیط های بی آب، در بافت خشک و زیر پوسته های دانه برنج
جمعیت نماتد ها را بیشتر ماده های بالغی که به روش بکرزایی تولید شده اند تشکیل می دهد

کنترل
ضدعفونی بذر با آب گرم
کشت ارقام مقاوم
کنترل شیمیایی با استفاده از اتیل استات تیوسیانات، فسفامیدون و تیابندازول در ماداگاسکار
ضدعفونی با استفاده از کاریوفوران


/ 0 نظر / 38 بازدید