بیماری لکه چشمی غلات و گندم (جلسه پنجم)

علایم بیماری:

بارزترین علایم  بیماری  ایجاد لکه های چشمی شکل در فاصله میانگره ها در قسمت  پائین  ساقه می باشد. لکه ها  به رنگ کاهی بوده،حاشیه آنها به رنگ قهوه ای تیره یا سبز مایل به قهوه ای است.لکه ها به سرعت به غلاف  برگهای نزدیک به خاک انتشار می یابند و سبب شکستگی  و ورس  ساقه ها  از ناحیه  طوقه می گردند.ریشه از حمله مصون می ماند.

http://www.syngenta.com/country/ru/SiteCollectionImages/crops/cereals/cereal-diseases/pseudocercosporella-herpotrichoides-180x180.jpg

 

لکه چشمی غلات که بوسیله قارچ

Pseudocercosporellaherpotrichoides

ایجاد می شود ، در روی گندم زمستانی اهمیت بیشتری دارد.این بیماری اغلب قسمتهای پایینی گیاه را مورد حمله قرار می‌دهد . تمامی غلات و بسیاری از گراسها میزبان خوبی برای قارچ هستند . آب وهوای سرد و خنک بیماری را شدت می‌بخشد .علائم بیماری با افزایش سن گیاه بیشتر مشخص می‌شود . زخمهای بیضوی یا چشم مانند روی غلاف برگهای پایینی و همچنین روی پایین ترین میان گره (سطح خاک ) مشهوداست . زخمهای تازه ، قهوه‌ای و مرکز انها کاهی رنگ است . حمله شدید قارچ موجب بروز خوابیدگی (ورس) در بوته‌ها می‌شود .

 

اسپورزایی قارچ در هوای سرد و مرطوب اوایل بهار شدید است و در تابستان کاملاً متوقفمی شود . قارچ در روی بقایای گیاهی به صورت میسیلیوم زمستانگذرانی می‌‌کند .آلودگی اولیه ممکن است از کنیدیومهای تشکیل شده روی کاه و کلش آلوده یا از میسلیومها فعال موجود روی غلاف برگهای آلوده پایینی ، شروع شوند.

http://www.ipmimages.org/images/192x128/5356857.jpg

 

میسلیوم قارچ در عمق وجوانب بافت ساقه گسترش می یابد و در مرکز ساقه که تو خالی است ، میسلیومهای پنبه ای شکل تولید می‌شوند .

 

کنترل:
تأخیر در تاریخ کاشت پاییزه وتناوب با گیاهانی غیر از غلات ، موجب کاهش میزان ماده تلقیح قارچ می شود
و درکنترل بیماری موثراست .

منبع:

 االهی نیا. س.ع.1384. بیماریهای گیاهان زراعی و روشهای مبارزه با آنها.انتشارات دانشگاه  گیلان.

/ 0 نظر / 193 بازدید