بیماری سیاهک آشکار گندم و جو Loose smut

عامل بیماری:
قارچ Ustilago nuda عامل سیاهک آشکار گندم و جو می باشد.
در شرایط مناسب به آسانی جوانه زده و تشکیل بازیدیوم می دهند.
بازیدیوم ها، باریدسپور تولید نمی کنند بلکه سلولهای آنها جوانه زده و تولید ریسه کوتاه تک هسته ای یا فاکتورهای جنسی مختلف به روش سوماتوگامی با هم ترکیب شده تولید ریسه دی کاریوتیک می کنند.
زیست شناسی:


زمستان گذرانی قارچ به صورت میسسیلیوم دو هسته ای در دانه های گندم و جو می باشد.
پس از کاشتن بذر و همزمان با فعال شدن گیاهچه های آن مسیلیوم قارچ فعال و وارد گیاهچه می شود آنگاه به نقاط رویشی انتهایی می رود، قارچ از طریق بین سلولی حرکت می کند و خود را به محل تشکیل خوشه می رساند.
خوشه های آلوده احتمالآٌ در اثر حمله قارچ بلندتر از سایر خوشه های درون مزرعه می باشد.
از تلیوسپورها به جای بازیدیسپور دو هیف جنسی مخالف ایجاد می شود و از آمیزش دو ریسه جنسی سازگار ریسه های دوهسته ای تولید می گردد، هیفهای دو هسته ای از طریق کالا خود را به دیواره تخمدان جوان می رسانند در پریکارپ یا بافتهای جنینی تا موقع جوانه زذن دانه به صورت غیرفعال باقی می ماند.

گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی ورامین

/ 2 نظر / 186 بازدید
ساشا

دستت درست مهندس .استفاده کردم.

@

مرسی خیلی خوب بود