بیماری پوسیدگی غوزه وتار پنبه

 

علائم بیماری:

.1گونه ی خطرناکی است که ایجاد پوسیدگی زرد میکند و باعث سستی الیاف میشود .
.2بذرهایی که الیافشان آلوده می شوند به دلیل کاهش قدرت جوانه زنی برای کاشتن مناسب نیستند .
.3علاوه بر پوسیدگی در بذر های آلوده تولید آفلاتوکسین می نامید که در روغن ایجاد اشکال می نماید .

عامل بیماری:Aspergillusniger

این قارچ هوازی بوده و به راحتی با باد پخش می شود .

http://www.doctorfungus.org/imageban/images/Dsutton_05feb/A_niger_1.jpg

 

علائم بیماری:

ایجاد پوسیدگی سیاه می کند و الیاف را به رنگ سیاه در می آورد .

عامل بیماری:Nigrosporaoryzae

.1این قارچ یک قارچ ناقص است. .2ناقل این قارچ کنه است و ظاهراً زندگی این دو بهم بستگی دارد،بطوریکه اگر کنه نباشد آلودگی کم است و یا اصلاً وجود ندارد. این کنه ها قارچ خوار بوده و در واقع نوعی زندگی همزیستی دارند. .3 این قارچ اسپورهای بزرگ سیاهرنگی تولید میکند.
علائم بیماری:
§ پوسیدگی خاکستری رنگی روی الیاف
§سستی الیاف
§زمانیکه غوزه ها در حال باز شدن هستند اسپور قارچ توسط کنه به داخل غوزه ها حمل میشود.
عامل بیماری:Nematospara SPP. :
این قارچ آسکومیست است  با سن منتقل شده و سن ناقل از جنس Dysdercus میباشد.
علائم بیماری: 
باعث آبی یا آب لمبو شدن غوزه ها میشود و ممکن است با باکتری اشتباه گرفته شود. اگر ناقل کنترل شود این بیماری هم کنترل می شود.
کنترل بیماریهای پوسیدگی غوزه پنبه :
*برای مبارزه با بیماریهای پوسیدگی غوزه کار زیادی نمی توان انجام داد.
* بارندگی و رطوبت سبب افزایش آنها می شود. اگر رطوبت نباشد و شرایط خشک باشد بیماری هم نیست.
* کاشت کیاهان با فاصله کم  تا رطوبت در بین آنها بالا نرود.

*در دادن کود ازته بایستی دقت کرد زیرا سبب افزایش رشد رویشی و افزایش رطوبت می شود.
*در بعضی مناطق در اواخر فصل هورمونی روی گیاه میریزند که سبب برگ ریزی میشود و در نتیجه، هم برداشت آسانتر است و هم رطوبت کاهش می یابد.
*دفع علفهای هرز هم زیرا وجود آنها باعث تجمع رطوبت و شدت آلودگی میشود.

منابع

الهی نیا.س.ع.1384.بیماری های گیاهان زراعی و روش های مبارزه با آن ها.انتشارات دانشگاه گیلان

www.parsiking.com

/ 0 نظر / 47 بازدید